“1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jorriteetlekker De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.jorriteetlekker.nl. Op verzoek verzenden wij u een schri>elijk exemplaar.
1.2 IdenBteit van de onderneming
Adres: Van welderenstraat 95a, Nijmegen E-mailadres: info@jorriteetlekker.nl
Kvk-nummer: 83855513
Btw-idenBficaBenummer: NL003881650B64 Bankrekeningnummer: NL91INGB0655329412
1.3 Door het plaatsen van een bestelling u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jorriteetlekker behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de loopBjd te wijzigen.
1.4 Tenzij schri>elijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Jorriteetlekker erkend.
1.5 Jorriteetlekker garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaBes.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Jorriteetlekker bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en hee> de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar hee> gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van Jorriteetlekker zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jorriteetlekker geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptaBe, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicaBef. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en ze\outen. Voor de gevolgen van druk- en ze\outen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw.
4. Zich`ermijn/ herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomst de Wet verkopen op Afstand (arBkel 7:5 BW), hee> de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn”

“begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Jorriteetlekker hee> teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schri>elijk of via het contac\ormulier op de website melding te maken bij Jorriteetlekker. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken Bjdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentaBe). Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Jorriteetlekker er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: – Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed hee>. – Goederen die volgens specificaBes van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
4.3 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Jorriteetlekker, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Jorriteetlekker. Jorriteetlekker houdt zich aan de Wet PersoonsregistraBes en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy beleid.
5.2 Jorriteetlekker respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Jorriteetlekker maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instrucBes om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Privacy
6.1 Jorriteetlekker gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke registraBegegevens. Al uw gegevens blijven in eigen beheer en stellen wij nooit ter beschikking aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor gee>. Jorriteetlekker waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij respecteren daarom uw privacy als gebruiker van onze website. Als u iets hebt besteld worden uw adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur (PostNL). Die moet tenslo`e weten waar u woont of waar uw bestelling afgeleverd moet worden. Als u een bestelling doet via www.jorriteetlekker.nl vragen wij om uw naam, e-mailadres, het bezorgadres en betaalgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken. Persoonsgegevens die u ons gee>, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichBngen die wij met u zijn aangegaan, vervallen. Voor ons volledige privacy beleid, zie document privacy.
7. GaranBe
7.1 Jorriteetlekker garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door parBjen bij de”

“koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
7.2 De garanBetermijn van Jorriteetlekker komt voor nieuwe, ongebruikte arBkelen overeen met de fabrieksgaranBe. Jorriteetlekker is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 Bij Jorriteetlekker hee> u ook op alle 2e hands arBkelen een garanBetermijn van 14 dagen.
7.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, in afwijking van de beschrijving op de website, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Jorriteetlekker) deze gebreken onmiddellijk schri>elijk of via het contac\ormulier op de website te melden aan Jorriteetlekker. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Jorriteetlekker schri>elijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentaBe) en, indien van toepassing, in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.5 Indien klachten van de afnemer door Jorriteetlekker gegrond worden bevonden, zal Jorriteetlekker naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schri>elijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Jorriteetlekker en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Jorriteetlekker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.6 Een klacht is alleen gegrond als deze NIET is veroorzaakt door:
▪ Opze`elijke beschadiging of door nalaBgheid van de gebruiker (bijvoorbeeld water-, val en/ of stootschade);
▪ Verkeerd gebruik of nalaBg onderhoud;
▪ Uitzonderlijke slijtage;
▪ Beschadiging door het niet volgen van wasvoorschri>en.
7.7 De garanBe geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Jorriteetlekker in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf hee> gerepareerd en/of bewerkt of door derden hee> laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Jorriteetlekker en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschri>en die de overheid hee> gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jorriteetlekker zich”

“het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jorriteetlekker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schri>elijk zijn bevesBgd.
8.4 Aanbiedingen van Jorriteetlekker gelden niet automaBsch ook voor nabestellingen.
8.5 Jorriteetlekker kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving beva`e.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schri>elijk overeengekomen.
9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Jorriteetlekker en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Jorriteetlekker op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Jorriteetlekker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9.3 Bij grotere bedragen kan Jorriteetlekker als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Jorriteetlekker betaald in dit geval de rembourskosten.
9.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na aflevering van het goed en/of na de facturaBe van een dienst.
10. Aneeldingen en specificaBes
10.1 Alle aneeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmeBngen, kleuren, aneeldingen van eBke`en, etc. op de internetsite van Jorriteetlekker gelden slechts bij benadering, zijn indicaBef en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11. Overmacht
11.1 Jorriteetlekker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestaBe door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalaBgheden van leveranciers en/ of fabrikanten van Jorriteetlekker alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Jorriteetlekker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichBngen op te schorten en is tevens gerechBgd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blij>. In geen geval is Jorriteetlekker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.”

“11.4 Indien Jorriteetlekker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichBngen hee> voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichBngen kan voldoen is zij gerechBgd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde hee>.
12. Aansprakelijkheid
12.1 Jorriteetlekker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Jorriteetlekker aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blij> bij Jorriteetlekker zolang de afnemer de vorderingen van Jorriteetlekker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoorBge overeenkomsten niet hee> voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoorBge overeenkomsten nog niet hee> voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Jorriteetlekker wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hee> voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in arBkel 3:92 BW.
13.2 De door Jorriteetlekker geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer gee> reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Jorriteetlekker of een door Jorriteetlekker aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Jorriteetlekker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vesBgen of doen gelden, is de afnemer verplicht Jorriteetlekker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Jorriteetlekker.
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jorriteetlekker en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Jorriteetlekker er de voorkeur aan gee> het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competenBe van de kantonrechter.”